اداره فارغ التحصیلان

 

اداره فارغ التحصیلان

 اداره فارغ التحصیلان بعد از اتمام دوره تحصیلی دانشجویان بعد از دریافت کارنامه و کلیه مدارک           فارغ التحصیلی نسبت  به صدور مدارک آنها اقدام می نماید.

انواع مدارک فارغ التحصیلی که توسط این اداره صادر می شود به شرح زیر است.

 صدور و تحویل گواهینامه موقت:

  کارنامه و مدارک تحصیلی بعد از وصول از آموزش واحد بررسی و نسبت به صدور گواهی نامه موقت اقدام می شود. تحویل گواهینامه موقت  به شخص دانشجو یا وکیل رسمی ایشان با ارائه برگه تسویه حساب و برای برادران مدرکی که وضعیت نظام وظیفه آنان را مشخص می کند انجام می شود مدارک نظام وظیفه شامل موارد ذیل می باشد:

-کارت پایان خدمت دوره ضرورت و کارت معافیت دائم.

- کارت معافیت موقت در مدت اعتبار آن ( بدون غیبت اولیه)

- گواهی اشتغال به خدمت یا تحصیل در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی -آموزش و پرورش- سازمان کشتیرانی -جمهوری اسلامی ایران - آموزشگاه فنون هواپیمایی در ارتباط با متعهدین خدمت در سازمان های مذکور (موضوع مواد 6 و 7و 8 و9 قانون وظیفه عمومی)و همچنین گواهی اشتغال به خدمت در مشاغل قضایی برای فارغ التحصیلان دانشکده علوم قضایی موضوع ماده واحده مربوطه مصوب 9/11/1373 مجلس شورای اسلامی

- گواهی نیروهای انتظامی و انتظامی مبنی بر استخدام در نیروهای مذکور

- گواهی استغال به خدمت دوره ضرورت از نیروهای نظامی و انتظامی بدون قید غیبت اولیه.

- گواهی اشتغال به تحصیل در مقاطع دانشگاهی بالاتر.

- برگه اعزام به خدمت بدون مهر غیبت در مدت اعتبار آن .

- گواهی های صادره از سارمان وظیفه عمومی یا معاونت وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان مبنی بر اینکه ذینفع حائز شرایط دریافت یکی از معافیت ها ( سه برادری - موارد خاص و ....) یا کارت پایان خدمت می باشد .( خدمت دوره ضرورت را به اتمام رسانده و کارت وی در حال صدور است )

 

 

صدور و تحویل دانشنامه پایان تحصیلات:

 پس از تایید گواهی موقت، کارشناسان نسبت به صدور دانشنامه اقدام می نمایند تا جهت تایید نهائی به سازمان مرکزی ارسال گردد و تحویل دانشنامه نهایی به شخص دانشجو یا وکیل رسمی ایشان با دریافت اصل گواهینامه موقت از ایشان انجام می شود.

 صدور ریز نمرات :

 1-  ریزنمرات قابل استفاده برای داخل کشور که با تصویر مدرک تحصیلی و ارائه درخواست صادر می شود.

2-  ریز نمرات معتبر جهت ترجمه برای خارج از کشور :

فارغ التحصیلان پس از دریافت دانشنامه ، با ارائه فیش بانکی به مبلغ 55000 ریال به حساب شماره 0104460446004 بانک ملی ایران به نام سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی  و تصویر دانشنامه، ریز نمرات خود را درخواست می کنند و نسبت به صدور ریز نمرات و ارسال آن  به سازمان جهت تأئید اقدام می شود .

پاسخ به استعلام :

  به استعلام های که از ارگان ها و نهاد ها از سراسر کشور در خصوص دانش آموختگان ارسال می شود ، پاسخ داده می شود تاییدیه مدرک و ریزنمرات داخلی آنها به صورت محرمانه به ارگانها و نهادها و دانشگاههای سراسر کشور ارسال می گردد.

 دانشجویان فارغ التحصیل برای تحویل هرگونه مدرک شامل : گواهینامه موقت ، دانشنامه و ریز نمرات به مجتمع آموزشی عالی شهر، ساختمان شماره 2، دانشکده فنی و مهندسی ( اداره فارغ التحصیلان) مراجعه نمایند.       شماره تلفن :      07733683715

 

  اقدامات لازم در صورت مفقود شدن گواهینامه موقت:

مراجعه حضوری و تکمیل فرم درخواست و تعهدنامه

ارائه تصویر گواهینامه موقت

تکمیل فرم استشهاد محلی-تایید یکی از امضائ های توسط دفترخانه با مهر برجسته

درج اگهی فقدان در روزنامه کثیر الانتشار در 3نوبت و2هفته یکبار

 

اقدامات لازم در صورت مفقود شدن دانشنامه:

مراجعه حضوری و تکمیل فرم درخواست و تعهد نامه

ارائه تصویر دانشنامه

درج آگهی فقدان در روزنامه کثیرالنتشار در سه نوبت و دو هفته یکبار.

فیش بانکی به مبلغ 300000 هزار ریال به شماره حساب سیبا 0104460446004 بانک ملی شعبه زبرجد بنام سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی .

دو قطعه تمبر مالیاتی هر کدام به مبلغ 000/10 ریال.

یک قطعه عکس جدید

تکمیل فرم استشهاد محلی و تائید یکی از امضاء های آن توسط دفترخانه با مهر برجسته

تصویر کارت ملی

اقدامات لازم جهت صدور مدرک جدید در صورت تغییر مشخصات شناسنامه ای:

- مراجعه حضوری و ارائه اصل دانشنامه قبلی

- اصل و کپی کلیه صفحات شناسنامه و کارت ملی - تصویر برابر اصل شده رای دادگاه