بازگشت

رئیس واحد بوشهر: سازمان‌ها و نهادهای امروزی، ماکتی کوچک از جامعه هستند

رئیس واحد بوشهر: سازمان‌ها و نهادهای امروزی، ماکتی کوچک از جامعه هستند

تاریخ: 96/01/26

در دیدار با مدیران گروه‌های آموزشی
رئیس واحد بوشهر: سازمان‌ها و نهادهای امروزی، ماکتی کوچک از جامعه هستند
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان بوشهر سازمان‌ها و نهادهای امروزی را مینیاتور و ماکتی کوچک از جامعه دانست و گفت: « امروزه با توجه به نقش فراگیر و همه جانبه سازمان‌ها در زندگی اجتماعی افراد نقش عدالت در سازمان‌ها بیش از پیش آشکار شده است.»

به گزارش روابط عمومی واحد بوشهر، دکتر یوسف قیصری در دیدار با مدیران گروه‌های آموزشی واحد بوشهر با بیان اینکه هر سازمان یا نهادی شبیه موجود زنده است که متولد می‌شود، رشد می‌کند، به بالندگی می‌رسد و در اثر کم توجهی می‌تواند ضعیف شود، گفت: «به دلیل همین یکسانی، می‌توان این دو را مانند یکدیگر تفسیر و معنا کرد.»
قیصری ادامه داد: «مهمترین شباهت این است که هر دو دارای ساختاری هستند که از اجزایی تشکیل شده که با هم در ارتباط تنگاتنگ و نزدیکی قرار دارند.»

وی با بیان اینکه شناخت جزء به جزء اجزا زمانی میسر می شود که اثر آنها را در رابطه با کل در نظر بگیریم، یادآور شد: «همه ما در سازمان مانند چرخ دنده هایی هستیم که باید برای حرکت، همزمان و هماهنگ و همسو فعالیت کنیم.»
این مسئول نخستین رابطه میان کلیت و اجزا را وجود رابطه مبتنی بر کنش متقابل دانست و تشریح کرد: «این مهم بدان معناست که میان کوچکترین جزء سازمان با کلیت آن باید ارتباط دوسویه و همزمان، درست مانند یک چرخه و سیکل برقرار شود یا به معنی دیگر خدمت جزء به کل و بالعکس.»

قیصری دومین رابطه میان این دو کلیت را مبتنی بر وابستگی، پایبندی،و اعتقاد به یکی بودن میان جز و کل برشمرد و اظهار کرد: «مشهودترین نقش جزء در این باره فداکاری برای پایداری کل که در انتها به پایداری خود میسر می شود، است.»
دبیر هیأت امنای استان بوشهر با تأکید بر اینکه ثبات در این رابطه به زنده ماندن و پویایی سیستم کمک می کند، بیان کرد: «این مهم زمانی صورت می پذیرد که اول نظم در سیستم حاکم گردد چرا که وقتی در لایه های زیرین هر اجتماعی انضباط حاکم شود، بی شک تعادل و توازن حاصل خواهد شد.»

وی افزود: «آرامش متقابل میان جزء و کل، برگرفته از نظم و تعادل است، و جامعه ای که آرامش بر آن مسلط شود، پویا، سرزنده و راضی است.»
رئیس واحد بوشهر در بخش دوم سخنان خود با بیان اینکه عدالت به عنوان یک نیاز اساسی برای زندگی جمعی انسان ها همیشه در طول تاریخ مورد توجه و بحث بوده است، گفت: «امروزه با توجه به نقش فراگیر و همه جانبه سازمان ها در زندگی اجتماعی افراد نقش عدالت در سازمان ها بیش از پیش آشکار شده است.»

قیصری سازمان های امروزی را مینیاتوری از جامعه دانست و عنوان کرد: «سازمان ها چنان بر زندگی انسان ها سیطره انداخته اندکه تحقق عدالت در آن ها به منزله تحقق عدالت در سطح جامعه است.»
این مسئول عدالت را عامل انسجام بخش در سازمان ها برشمرد و خاطرنشان کرد: «عدالت سازمانی تأثیر بسزایی در رفتار سازمانی دارد چراکه واکنش افراد به پیامدهای منصفانه یا غیر منصفانه، مراودات و ... داشته و یکی از مبانی اصل عدالت سازمانی، اخلاق و پایبندی به تعهدات این حوزه است.»

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان بوشهر انسجام درونی یا سازمانی را پشتوانه‌ای مهم در راستای دستیابی به اهداف عالی هر مجموعه‌ای دانست و تصریح کرد: «انسجام سازمانی نه تنها تأثیر مثبت و معنا‌داری در عملکرد افراد داشته، بلکه در رفتار نوآورانه و خلاقانه کارکنان نیز اثرگذار است.»

قیصری ارایه ایده های نوآورانه را به تمایل افراد به بقای سازمان بیشتر و بهتر دانست و بیان کرد: «در سازمان، تنها کسانی شایسته تر هستند که نه تنها در زمینه وظایف شغلی خود بلکه در نگرش کلی به سازمان و اهداف آن، به روزتر، هدفمندتر، منظم تر و متعهدتر باشند.»
وی با اشاره به نقش مهم استادان در دانشگاه، عنوان کرد: «استادان و اعضای هیأت علمی دانشگاه، هویت و برند دانشگاه محسوب می شوند چرا که استادانبا بهره گیری از آموزه های علمی و اسلامی خود، در پرورش نسلی انقلابی، کوشا و مبتکر نقش بسزایی دارند.»

در این جلسه که با حضور مدیران گروه های آموزشی و اعضای هیأت رئیسه واحد بوشهر برگزار شده بود، حاضران علاوه بر مطرح کردن مسائل کاری و ایده های خود، از اقدامات انجام شده را در خصوص مسائل بیان شده در جلسه قبل مطلع شدند.