نام ونام خانوادگی : امیرعباس اقلیما
رشته تحصیلی : ادبیات فارسی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
سمت : مدیر کل حراست
پست الکترونیکی : harasat@iaub.ac.ir
شماره تماس :  07733321256
              نمابر:  07733321256