نام ونام خانوادگی : سید هادی حسینی
رشته تحصیلی : روانشناسی عمومی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
سمت : مسئول گزینش
پست الکترونیکی : gozinesh@iaubushehr.ac.ir
شماره تماس : 07733350821