نام ونام خانوادگی : مهدی شعبان زاده
رشته تحصیلی : حقوق عمومی
مدرک تحصیلی : دکتری
رتبه علمی : استادیار