مدیر کل خدمات پژوهشی و تولید علم

نام ونام خانوادگی : حسین سعدآبادی مطلق
رشته تحصیلی : آموزش زبان انگلیسی
مدرک تحصیلی : دکتری
مرتبه علمی : مربی
پست الکترونیکی :

saadabadimh[at]gmail.com

saadabadimh[at]iaubushehr.ac.ir

  تلفن تماس : 07733683709