مدیر گروه مدیریت کسب و کار- استراتژی و بازاریابی

نام و نام خانوادگی:           اسماعیل کمالی راد
رشته تحصیلی: مدیریت منابع انسانی
گرایش: مدیریت منابع انسانی
مدرک تحصیلی: دکتری
شماره تماس: 09173710145
پست الکترونیک: kamalirade@yahoo.com
   
اطلاعات بیشتر  

ساعت حضور مدیر گروه مدیریت کسب و کار- استراتژی و بازاریابی

کلیه گرایش ها در مقطع  کارشناسی ارشد

شنبه                   8 الی 12    دانشکده علوم انسانی

دوشنبه               8 الی 12    دانشکده علوم انسانی

آرایش ترمی

مدیریت کسب و کار(گرایش بازاریابی- استراتژی)(کارشناسی ارشد)

مدیریت صنعتی (کارشناسی پیوسته)

 دروس

مدیریت کسب و کار
استراتژی و بازاریابی