عنوان رساله های دکتری

   زبان و ادبیات فارسی

عنوان پایان نامه های کارشناسی ارشد

   دانشکده علوم انسانی
  دانشکده فنی و مهندسی

کارشناس امور پشتیبانی پایان نامه ها

نام و نام خانوادگی:           سید عبدالوحید ریاضی
رشته تحصیلی: زبان و ادبیات فارسی
پست الکترونیک: vahid.riazy54@gmail.com
شماره تماس: 07733320294
   


شرح وظایف:
-بررسی و کنترل عنوان پایان‌نامه‌ها یا رساله‌های انتخابی دانشجویان و ظرفیت پذیرش و صلاحیت استادان راهنما و مشاور به منظور تصویب در شورای پژوهشی دانشگاه.
- صدور احکام استادان راهنما، مشاور و ابلاغیه دانشجویان، پس از تصویب عنوان پایان‌نامه یا رساله در شورای پژوهشی.
- معرفی دانشجویان به مراکز دانشگاهی،‌ مؤسسات تحقیقاتی، آزمایشگاه‌ها و... برای جمع‌آوری اطلاعات و تدوین پایان‌نامه یا رساله.
- جمع‌آوری، تکمیل و ارسال فرمهای اطلاعاتی و آماری برای تخصیص کد پایان‌نامه و کد شناسایی استادان.
- بررسی و کنترل گزارشات پیشرفت کار تدوین رساله دانشجویان.
- صدور و ارائه مدارک اولیه دفاع دانشجویان به دانشکده‌های تابعه.
- کنترل و دریافت مدارک تکمیل شده دفاع و پایان‌نامه یا رساله دانشجویان.
- صدور احکام داوران داخلی و خارجی و ارسال نسخه‌های رساله دانشجویان برای مطالعه و اظهارنظر آنان.
- بررسی پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها از نظر نگارشی و صدور مجوز دفاع و دعوتنامه‌های اساتید برای شرکت در جلسه دفاع دانشجو.
- ایجاد هماهنگی لازم برای برگزاری جلسات دفاع و نظارت بر انجام آن.
- تأیید صورتجلسات دفاع و ارسال مدارک دانشجو برای امور فارغ‌التحصیلی.
- کنترل و تأیید نسخه‌های نهایی پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها به منظور نگهداری و آرشیو در کتابخانه‌ها.
- جمع‌آوری اطلاعات اولیه و آمار لازم برای تهیه پژوهشنامه دانشگاه.
- دسته‌بندی و بایگانی مقالات علمی برگرفته از رساله دانشجویان که در مجلات معتبر داخلی یا خارجی به چاپ رسیده.
- انجام هماهنگیهای لازم برای استفاده دانشجویان از کمک هزینه‌های پایان‌نامه‌ها.
- ایجاد ارتباط بین دفاتر پژوهشی دانشکده‌ها، تشکیل جلسات مشترک تهیه گزارشات، نمودارها و آمارهای لازم.
- صدور بخشنامه‌ها و آئین‌‌نامه‌های داخلی در خصوص امور پژوهشی و اعلام آخرین مهلـت‌های تحویل مدارک دانشجویان در هر نیمسال تحصیلی.
- انجام مکاتبات و پیگیریهای مستمر با دانشکده‌ها و گروههای تابعه در زمینه انتخاب پایان‌نامه‌ها و رساله‌های برتر.