شماره        

 

ریاست و روابط عمومی

فاکس

07733350172

07733350173

 

معاونت توسعه مديريت و منابع

شهریه دانشجویی

صندوق رفاه دانشجویی

07733350820

07733555002

07733340520

  معاونت علمی ( پژوهش - آموزش) 07733555413
  مدیر آموزش 07733553766
  رئیس دانشکده فنی و مهندسی 07733552130
  رئیس دانشکده علوم انسانی 07733329145
  خدمات آموزشی دانشکده علوم انسانی 07733326296
  مسئول ثبت نام دانشجویان جدید الورود 07733341003
   

09177725595 آقای قریشی

 

  مدیر پژوهش 07733552501
  معاونت دانشجویی فرهنگی 07733552002
  مدیر دانشجویی 07733552003
  مدیر فرهنگی 07733552002
  دانش آموختگان 07733552004
  فرمانده پایگاه مقاومت بسیج کارکنان شهدای دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر 09035906632
 

حراست

07733321256- 07733330240

  دبیرخانه هیأت امناء

07733350204

 

دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری :

پست الکترونیکی: iaub@nahad.ir 
07733336731-07733684003-07733684002
  گزینش 07733350821
  اداره هیأت علمی 07733557704
  دبیرخانه هیأت جذب 07733552120
     
  دفتر ریاست واحد: آدرس : بوشهر- میدان شهرداری- ابتدای بلوار شهید رئیسعلی دلواری- ساختمان ولایت( دانشگاه آزاد اسلامی استان و واحد بوشهر- کد پستی: 7515895496