شماره تماس دانشگاه :

07733553765-07733565586

نمابر :

07733554328

دفتر ریاست واحد:

07733555413

آدرس :

 بوشهر- خیابان باغ زهرا-روبروی اتش نشانی- کوچه بیمه دانا – دبیرخانه هیات امنا دانشگاه ازاد اسلامی

دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری :

07733684002-07733684003

پست الکترونیکی: iaub@iaubushehr.ac.ir