مدیر گروه علوم تربیتی – آموزش و پرورش ابتدایی مدیریت آموزشی – برنامه ریزی آموزشی-برنامه ریزی درسی - فلسفه آموزش و پرورش

نام و نام خانوادگی:           محمد بهروزی
رشته تحصیلی: مدیریت آموزش عالی
گرایش: مدیریت آموزش عالی
مدرک تحصیلی: دکتری
شماره تماس: 09173713190
پست الکترونیک: dr_m_behroozi@yahoo.com
   
اطلاعات بیشتر  

ساعت حضور مدیر گروه علوم تربیتی – آموزش و پرورش ابتدایی مدیریت آموزشی – برنامه ریزی آموزشی-برنامه ریزی درسی - فلسفه آموزش و پرورش

کلیه گرایش ها در مقاطع  کاردانی- کارشناسی-کارشناسی ارشد

شنبه        8 الی 12    دانشکده علوم انسانی

دوشنبه    8 الی 12    دانشکده علوم انسانی

آرایش ترمی

برنامه ریزی درسی(دکتری)
برنامه ریزی درسی(کارشناسی ارشد ورودی 95 به بعد)
مدیریت آموزشی(کارشناسی ارشد ورودی 98 به بعد)
تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش (کارشناسی ارشد)
آموزش و پرورش ابتدایی (کارشناسی)
علوم تربیتی (کارشناسی)
آموزش و پرورش ابتدایی (کاردانی)

               

 دروس

برنامه ریزی درسی(کارشناسی ارشد)
تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش(کارشناسی ارشد)
مدیریت آموزشی(کارشناسی ارشد98 به بعد)