سامانه آموزشی سامانه آموزشی

شرح وظایف شرح وظایف

شرح وظایف اداره خدمات و برنامه ریزی آموزش

  •  اخذ برنامه دروس ارائه شده در هر نیمسال از مدیران گروه و ارائه جهت ثبت
  •  برنامه ریزی جهت انتخاب واحد دانشجویان در هر نیم سال ( تقویم آموزشی ) با هماهنگی مدیر آموزش
  •  نظارت بر حسن انجام وظیفه کارشناسان گروه های آموزشی، بایگانی آموزش و ارائه گزارش به مدیر آموزش
  •  بازدیداز کلاسهای درس و آزمایشگاهها ، کارگاههای آموزشی ، تربیت بدنی و ارائه گزارش به مدیر آموزش
  •  برنامه ریزی جهت تشکیل کلاسهای جبرانی و نظارت بر آن
  •  بررسی وضعیت حضور مدیران گروه در محل کار
  •  پاسخگویی به دانشجویان و ارباب رجوع
  •  سامان دهی دانشجویان میهمان از سایر واحد های دانشگاهی و ارجاع به گروه های مربوط
  •  مکاتبات با ادارات و ارگانها در حوزه آموزشی
  •  پیگیری مصوبات گروه های آموزشی و هماهنگی با مدیران گروه