تقویم آموزشی تقویم آموزشی

تقويم نيمسال دوم 91-90

نيمسال

سر فصل تقويم

تاريخ

نيمسال دوم 91-90

انتخاب  واحد

90/11/15  تا  90/11/22

انتخاب  واحد با تاخير

90/11/23   و  90/11/24

شروع كلاس ها

90/11/23

حذف و اضافه

90/11/29  تا  90/12/4

آخرين روز كلاس در اسفند ماه

90/12/26

اولين روز كلاس در فروردين ماه

91/1/14

آخرين روز كلاس در خرداد ماه

پايان هفته دوم خرداد ماه

امتحانات عمومي

91/3/20  تا  91/3/22

امتحانات تخصصي

91/3/23 تا  91/4/8

 

تقويم نيمسال تابستان  91-90

نيمسال تابستان  91-90

انتخاب واحد

91/4/17   تا   91/4/19

شروع كلاس ها

91/4/24

پايان درس

91/5/27

امتحانات

91/6/2  تا  91/6/9

 

تقويم نيمسال اول  92-91

نيمسال اول 92-91

انتخاب واحد

91/6/25  تا  91/6/31

انتخاب  واحد با تاخير

91/7/1  تا  91/7/2

شروع كلاس ها

91/7/1

حذف و اضافه

91/7/8  تا  91/7/14

امتحانات

91/10/24  تا  91/11/11